Algemene voorwaarden

Van Snelgratisoffertes te Amsterdam
Welkom op de website Snelgratisoffertes.nl (hierna te noemen: 'Site'). Lees deze gebruiksvoorwaarden en de privacyvoorwaarden (hierna te noemen: 'Voorwaarden') zorgvuldig door, alvorens de Site te gebruiken. Door de Site te gebruiken, geeft u aan als bedrijf (hierna te noemen: 'Deelnemer') kennis te hebben genomen van de Voorwaarden, alsmede akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van deze Site.

 1. Artikel 1 Algemeen
  1. De Site is samengesteld door en wordt beheerd door Snelgratisoffertes.nl (hierna te (hierna te noemen: 'Beheerder').'). De adresgegevens van Beheerder zijn op te vragen door op de Site onder de link "contact"
  2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Site berusten uitsluitend bij Beheerder en/of derden.
 2. Artikel 2 Toegestaan gebruik
  1. Een gebruiker van Site dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.
  2. Het is een gebruiker van de Site niet toegestaan om de (inhoud van de) Site te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
  3. Onder de in artikel 2.2 bedoelde niet toegestane handelingen en/of gedragingen worden in ieder geval verstaan:
   (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van de Beheerder en/of derden;
   (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
(d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Site.
  4. Het is een Deelnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder, het beschikbaar gestelde materiaal op enigerlei wijze te kopieren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
  5. Indien een gebruiker een hyperlink naar de Site wenst aan te brengen op zijn eigen site, dient hij alleen https://www.snelgratisoffertes.nl te gebruiken als toegewezen url.
  6. In geval een Deelnemer zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt de Beheerder zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de Deelnemer te verhalen
 3. Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom
  1. Onder de in artikel 1.2 bedoelde rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de Site, Beheerder in het algemeen, waaronder tevens begrepen "know how" en handelsgeheimen.
  2. Het is een Deelnemer niet toegestaan de uiterlijke verschijningsvorm van de Site te wijzigen, waaronder in ieder geval wordt begrepen de op de Site aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, op enigerlei wijze te verveelvoudigen, te wijzigen of te verwijderen, noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Beheerder en/of derden.
  3. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Beheerder en/of derden, behoudt Beheerder zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op de inbreukmakende gebruiker te verhalen.
 4. Registratie van Deelnemer
  1. Deelnemer kan gebruik maken van de op deze Site aangeboden diensten door zich te registreren.
  2. Een Deelnemer dient zich te registreren door het door Beheerder beschikbaar gestelde Contactformulier in te vullen en deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Het formulier is te vinden op de Site door de button "contact" aan te klikken.
  3. Na invulling van het registratieformulier en een bevestiging van Beheerder zal het Bedrijf na goedkeuring worden opgenomen in de bestanden van Beheerder.
  4. Eventuele wijzigingen in de gehanteerde offerte tarieven zullen tijdig aan de Deelnemer worden medegedeeld.
  5. De duur van een Overeenkomst voor het plaatsen van bedrijfsgegevens op deze site is voor 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door De Klant of door Snelgratisoffertes.nl zoals omschreven in artikel
  6. Opzegging van een Overeenkomst door De Deelnemer kan op ieder moment. Snelgratisoffertes.nl heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk te beëindigen. De Deelnemer kan schriftelijk per post of per email opzeggen met een opzegtermijn van 6 maanden, waarbij als opzegdatum geldt de datum van poststempel of de datum van de verzonden e-mail. De klant krijgt altijd schriftelijke bevestiging van zijn opzegging.
  7. De Beheerder kan de registratie van de Deelnemer met onmiddellijke ingang opzeggen indien de Deelnemer zich niet aan een of meer bepalingen van deze Voorwaarden houdt.
  8. De Deelnemer vrijwaart de Beheerder onvoorwaardelijk tegen aanspraken van derden ten aanzien van door hem aangeboden producten en diensten, ter zake van enige via de Site aangeboden dienst en ter zake van het door een derde niet leveren van of niet betalen voor via de Site aangeboden diensten.
 5. Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Beheerder is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Site, noch van Sites die op enigerlei wijze met de Site zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).
  2. Beheerder is evenmin aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de Site beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
  3. Beheerder is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de Site worden aangeboden.
  4. Beheerder garandeert niet dat de op de Site aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is.
  5. Beheerder garandeert niet dat de op de Site aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.
  6. Beheerder garandeert niet dat eventuele fouten en/of gebreken in de Site hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
  7. Beheerder garandeert niet dat er uit een ontvangen offerte aanvraag een opdracht komt voor Deelnemer.
  8. Een Deelnemer vrijwaart de Site voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Site.
  9. De aansprakelijkheid van Snelgratisoffertes is in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag van de totale
opdrachtsom. tevens tot maximaal de som der factuurbedragen van de betreffende Opdracht.
  10. Inzake het hacken van online accounts van klanten zoals Google Adwords accounts die in beheer zijn bij Snelgratisoffertes: Wij zullen maatregelen nemen om hacking proberen te voorkomen. Een geslaagde hack/ online inbraak is niet door ons te voorkomen aangezien de ons beschikbare beveiligingsmethoden geen 100% garanties bieden tegen inbraak. Aangezien hacking niet valt uit te sluiten, accepteren wij geen eventuele schade en vervolgschade door hacking van accounts van klanten zoals Google Adwords.
 6. Artikel 6 Offerte aanvragen
  1. Offerte aanvragen worden doorgestuurd naar door Deelnemer opgegeven e-mail adres. Dit proces is volledig geautomatiseerd. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de ontvangen offerteaanvragen.
  2. De Offerteaanvragen die Deelnemer van Beheerder ontvangt, mogen niet doorgestuurd worden aan derden. Indien een bedrijf een offerte aanvraag doorstuurt aan derden dan komt Snelgratisoffertes.nl het recht toe de overeenkomst te ontbinden. Beheerder behoudt in dit geval te allen tijde het recht om aanspraak te maken op schadevergoeding.
  3. Deelnemer is gehouden het door hem opgegeven e-mail adres werkend te houden en ervoor te zorgen dat email van Beheerder en of ons IP adres niet geblokt worden. Beheerder is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van aanvragen of andersoortige informatie in deelnemers mailbox veroorzaakt door: nieuw e-mailadres, problemen met provider, beveiliging hardware en/of software, programma(s) bijvoorbeeld; Spamfilters, Virusscanners, Firewalls of een volle e-mailbox.
  4. Op het moment dat vanaf de Website van Beheerder een e-mail wordt verstuurd naar Deelnemer, ontvangt Beheerder een kopie van deze verzonden email. Beheerder kan op deze manier zien dat de email is verzonden naar de Aanbieder.
  5. Alle communicatie van Beheerder met Deelnemer verloopt via het e-mailadres dat door de Deelnemer is opgegeven.
  6. Deelnemer is verantwoordelijk dat Beheerder beschikt over actuele, volledige en correcte informatie omtrent het e-mailadres waar Deelnemer zijn offerte aanvragen wilt ontvangen.
  7. Eventuele wijzigingen in bedrijfsgegevens (adres, factuuradres of telefoonnummer) van Deelnemer moeten zo snel mogelijk door Deelnemer schriftelijk, per e-mail aan Beheerder worden doorgegeven.
  8. Indien de Deelnemer klachten, reclamaties, N.A.W.T.E gegevens etc. aan Beheerder wenst kenbaar te maken kan hij dit aangeven per e-mail.
 7. Artikel 7 Doorverkoop
  1. Het is de Deelnemer niet toegestaan om de ontvangen offerteaanvragen te gebruiken voor meerdere van zijn/haar bedrijven c.q. handelsnamen, zonder dat deze afzonderlijk zijn ingeschreven als Deelnemer via een van onze websites.
  2. Het is de Aanbieder niet toegestaan de door Beheerder geleverde informatie door te geven aan derden, met als opzet zich zelf te profileren als zijnde een verstrekker van Offerteaanvragen.
  3. Het is niet toegestaan de ontvangen Offerteaanvragen en bijbehorende informatie, N.A.W.T.E. gegevens door te verkopen aan derden en/of te gebruiken voor elk ander doel dan het komen tot een overeenkomst met de betreffende Aanvrager. Overtreding hiervan leidt tot onmiddellijke verwijdering van Site, onverminderd het recht van Beheerder om aanvullende schadevergoeding te eisen.
  4. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Beheerder voor de Aanbieder voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Beheerder.
 8. Artikel 8 Reclameren van offerte aanvragen
  1. U kunt offerteaanvragen die geen correcte contactgegevens bevatten, binnen 3-werkdagen na de offertedatum reclameren aan Site. Dit geldt alleen voor aanvragen die zowel een onjuist e-mailadres als foutief telefoonnummer bevatten. U kunt dit alleen melden via e-mail of telefoon.
  2. Alleen ongeldige offerte aanvragen komen in aanmerking voor reclamatie.
   Aanvragen van Aanvragers die u niet heeft kunnen bereiken, of die geen offerte meer van de Aanbieder wensen, kunnen niet worden gereclameerd.
  3. Indien een reclamatie van een Ongeldige offerte aanvraag is geaccepteerd zal deze worden vergoed in de vorm van toevoeging van een offerte aanvraag aan uw afgenomen tegoed.
 9. Artikel 9 Vergoeding, Tegoed en geldigheid
  1. De vergoeding per offerteaanvraag zijn terug te vinden op verzoek per e-mail aan Snelgratisoffertes.nl.
  2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). De verschuldigde vergoeding per aanvraag dient u vooraf te voldoen aan Snelgratisoffertes.nl.
  3. Per ontvangen offerte aanvraag word een afgesproken vergoeding van uw vooraf gekochte tegoed afgehaald.
  4. Het tegoed wat u vooraf koopt blijft altijd actief in het beheer van Snelgratisoffertes.nl tot dat u het afgesproken aantal offertes ontvangen heeft. Het tegoed kan door de Deelnemer op geen enkele manier worden terug gevorderd en is alleen geldig voor het ontvangen van offerteaanvragen.
  5. Beheerder hanteert geen minimale tijdsbestek wanneer u de offertes zult ontvangen via Site omdat dit afhankelijk is van internetgebruikers die offertes aanvragen op momenten wanneer het hen uitkomt.
  6. Een tariefwijziging voor een offerte aanvraag zal minimaal 31 dagen voor definitieve doorvoering aan uw bedrijf worden gecommuniceerd.
  7. Beëindiging Beheerder kan de registratie van de Deelnemer met onmiddellijke ingang beëindigen, indien het Bedrijf zich niet aan een of meer bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of als wij klachten ontvangen over Beheerder hanteert geen minimale contractsduur. U kunt ten allen tijden per direct opzeggen per e-mail, dan wel schriftelijk. Aan het opzeggen van deze dienst zijn geen kosten verbonden. U krijgt altijd een reactie van ons ter bevestiging dat u bent afgemeld en dat u hierdoor geen gebruik meer maakt van deze dienst. Het tegoed wat nog in uw account staat kan niet meer worden terug gevorderd en blijft eigendom van Beheerder.
 10. Artikel 10 Overig
  1. Beheerder behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. In dit kader adviseert Beheerder de bezoekers van de Site de Voorwaarden regelmatig te raadplegen.
  2. De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen de Beheerder en een gebruiker naar aanleiding van de Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 11. Artikel 11 Privacyvoorwaarden
  1. Beheerder is niet aansprakelijk voor de beveiliging van vrijwillig aan haar kenbaar gemaakte (persoons)gegevens en andere informatie [VAC1] door een gebruiker. Een gebruiker is zich van bewust dat, door vrijwillig de (persoons)gegevens en andere informatie aan Beheerder te verzenden of anderszins kenbaar te maken, deze gegevens door derden kunnen worden opgevangen of gekraakt.
  2. Door de Site te gebruiken, geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen van deze privacyvoorwaarden, alsmede dat hij akkoord is gegaan met deze privacyvoorwaarden. Indien een gebruiker niet akkoord gaat met een of meerdere privacyvoorwaarden, dient hij geen gebruik te maken van Site. Indien een gebruiker gebruik maakt van deze Site, verklaart hij 18 jaar of ouder te zijn.
  3. Indien een gebruiker als Bedrijf op SSite wil worden vermeld en hij zich opgeeft als zijnde een bedrijf ,wordt hem gevraagd bepaalde (persoons)gegevens te verstrekken dan wel worden bepaalde (persoons)gegevens door Beheerder verzameld. Deze (persoons)gegevens, waaronder (handels)naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, beroep zullen door Beheerder worden verwerkt.
  4. Een gebruiker gaat ermee akkoord en machtigt Beheerder om zijn (persoons)gegevens, met inachtneming van de in Nederland toepasselijke privacy wetgeving, te gebruiken voor het uitvoeren van de diensten.
  5. Een gebruiker zegt toe met betrekking tot de in Nederland toepasselijke privacy wetgeving te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  6. Een gebruiker gaat ermee akkoord en machtigt Beheerder om aanvullende gegevens van de gebruiker te verzamelen, teneinde de hierboven aangegeven doelstellingen te behalen, alsmede om de gebruiker een nog betere service te bieden, aangepast aan zijn wensen.
  7. Beheerder zal zich inspannen om de benodigde maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat (persoons)gegevens van gebruikers correct en accuraat worden verwerkt. Te allen tijde staat het een gebruiker vrij contact met Beheerder op te nemen om de juistheid van zijn (persoons)gegevens te controleren en Beheerder van veranderingen (verbetering, aanvulling, verwijdering) op de hoogte te stellen.
  8. Beheerder behoudt zich het recht voor om de privacyvoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
  9. De privacyvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Beheerder en een gebruiker naar aanleiding van de privacyvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Ten aanzien van geschillen met consumenten, zijn tevens de gewone competentieregels van toepassing.
Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel