Bouwproces

Een opdrachtgever bij een bouwproces is iemand die daadwerkelijk iets wil laten bouwen. Denk hierbij aan iemand die een nieuwe huis wil laten bouwen of een directeur die een nieuwe fabriek wil neerzetten. De bouw van alle soorten gebouwen heeft ongeveer een gelijk bouwproces dat doorlopen moet worden. Bij dit bouwproces hoort een aangewezen ARBO-coördinator. Deze coördinator wordt aangewezen door de opdrachtgever en zorgt voor goede arbo-omstandigheden op de bouwplaats.

Grondonderzoek:
Het eerste onderdeel van het bouwproces is het vinden van beschikbare grond. Het bouwen van grote gebouwen kan namelijk alleen op bouwgrond. Het stuk grond moet soms aan bepaalde eisen voldoen. Het stuk grond zou bijvoorbeeld in een omgeving moeten liggen die gemakkelijk bereikbaar moet zijn met de auto of het openbaar vervoer. Er zouden bijvoorbeeld  ook scholen of winkelcentra’s in de buurt moeten liggen.

Het kadaster:
Om een huis of gebouw te bouwen heb je een stuk grond nodig. Dit stuk grond kan op verschillende manieren worden gekocht. Een van die manieren is zoeken in het kadaster naar beschikbare stukken bouwgrond. Het kadaster is een onderdeel van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. In het kadaster staan met name stukken onroerend goed. Er staat beschreven welke gebouwen en welke stukken grond aan wie behoren. Je bent als persoon ook verplicht om te vermelden aan het kadaster wanneer je iets heb gebouwd en waar. Dit wordt dan geregistreerd in het kadaster.

Bestemmingplan:
In een bestemmingsplan staat wat en waar er gebouwd wordt. Bestemmingsplannen zijn meestal in bezit van gemeentes. Er staat beschreven wat de bestemming is van alle stukken grond in desbetreffende gemeentes. De bestemmingen zijn industrieterreinen, woonwijken, scholen en winkelcentra’s. Daarnaast heb je nog stukken grond die bestemd zijn voor landbouw, bos of groenaanleg.

Architect:
Opdrachtgevers hebben zelf te weinig verstand van het ontwerpen van een gebouw. Ze hebben hiervoor een architect of bouwkundige nodig. De architect schetst een voorlopig ontwerp op basis van het bestemmingsprogramma en externe eisen.

Bouwvergunning
Nadat de tekeningen en het bestek zijn afgerond is de volgende stap het aanvragen van een bouwvergunning. Een bouwvergunning vraag je aan bij de gemeente. Voor een bouwvergunning moeten veel papieren worden overlegd en ondertekend met daarin veel regels en voorwaarden met betrekking tot het materiaal, de ligging, brandveiligheid, et cetera.

Aanbesteding
Als de bouwvergunning is goed gekeurd kan er worden gestart met het bouwen van het gebouw. Voorafgaand aan de bouw moet er een aannemer worden gezocht. De architect houdt een aanbesteding. Dit wil zeggen dat elk aannemersbedrijf de opdracht kan inzien een prijsopgave kan maken voor de klant. De aannemer die de laagste prijs opmaakt, wordt dan vaak gekozen. Er bestaan verschillende soorten aanbestedingen: openbare aanbesteding, onderhandse aanbesteding en Europese aanbesteding.

Opzichter
Een opzichter heeft de leiding gedurende het hele bouwproces. De rol van opzichter kan in kleine bouwopdrachten ook door de architect worden ingevuld. De opzichter werkt over het algemeen in dienst van of de architect of de opdrachtgever.

Hoofdaannemer & Onderaannemers
Een aannemersbedrijf kan meestal niet alle bouwwerkzaamheden zelf managen. Voor de overige werkzaamheden kunnen de hoofdaannemers onderaannemers in dienst nemen. Een onderaannemers doet meestal iets praktischer werk en heeft vaak specifieke vakkennis. De hoofdaannemer blijft in in dit geval wel verantwoordelijk voor alle bouwactiviteiten rondom de aangenomen bouwopdracht.

Uitvoerder
Een uitvoerder wordt door een aannemer ingeschakeld wanneer hij niet genoeg tijd heeft om het gehele bouwproces te managen. Uitvoerder zijn dus managers die gedeeltes van de bouw aansturen zodat alle werkzaamheden worden uitgevoerd.

Voorman:
Een voorman bekleedt een functie onder de uitvoerder. De voorman heeft leiding over een aantal werknemers. Deze werknemers hoeven zich niet specifiek met hetzelfde soort werk bezig te houden en kunnen zich dus met alle werkzaamheden van het bouwproces bezig houden. Vaak heeft een voorman leiding over een klein aantal werknemers. De voorman neemt de verdeling van het werk op zich en overlegt nauwkeurig met de uitvoerder.

De Werknemers
De werknemers zijn de belangrijkste en laatste schakel in het bouwproces. De werknemers voeren het uiteindelijke werk uit. De meeste werknemers worden op tijdelijke basis ingehuurd en voeren praktische werkzaamheden uit. Hoe groter het bouwwerk, hoe meer werknemers er in dienst worden genomen. De structuur van het bouwproces dan ook groter.

Volgorde van werken
Voorafgaand aan de bouw wordt eerst het bouwterrein volledig klaar gemaakt. Dit houdt in dat op de bouwplaats alle mogelijke middelen komen te staan die nodig zijn voor het bouwen. Denk hierbij aan bouwketens, opslagplaatsen, schaftketen, toegangswegen, rioleringen, elektriciteitsaanleg, waterleidingen, gasleidingen.

Als alle middelen en benodigdheden allemaal aanwezig zijn kan het daadwerkelijke bouwen beginnen. De bouw  is  vervolgens onder te verdelen in het ruw bouwen en het afbouwen.

Het ruwe bouwproces is als volgt in te delen:
grondwerken – fundering aanbrengen – vloeren aanbrengen – wanden aanbrengen – metselwerk uitvoeren – kozijnen, ramen en deuren aanbrengen – daken aanbrengen

Het afbouwproces is als volgt in te delen:
glasdicht maken – trappen aanbrengen – water, gas, elektra- en telefooninstallaties verrichten – stukadoorswerk – timmerwerk – tegelwerk – schilder/behangwerk

Oplevering
Het bouwwerk wordt opgeleverd aan de opdrachtgever wanneer het helemaal klaar is. Dit stadium in het bouwproces noemen ze de oplevering van het bouwproduct. Het bouwwerk wordt in deze fase doorlopen met de opzichter en de opdrachtgever. Mochten er nog gebreken optreden dan moeten deze zo snel mogelijk worden hersteld. Dit gebeurt tijdens een tweede oplevering. Wanneer alle partijen alles met volledige zeggenschap hebben ondertekend is het gebouw sleutel-klaar. Hiermee wordt bedoeld dat de sleutel van het gebouw wordt overgedragen aan de rechtmatige eigenaar.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel