Asbestinventarisatie

In 80% van de gebouwen, gebouwd voor 1 juli 1993, zijn asbesthoudend materialen toegepast. In totaal zijn er 3.500 verschillende materialen bekend waarin asbestvezels zijn verwerkt. Alleen specialisten kunnen deze materialen herkennen. Een asbestonderzoek bestaat uit een inspectie door gekwalificeerde inspecteurs, eventueel aangevuld met het nemen en analyseren van monsters. Aanvullend kunnen tijdens deze onderzoeken ook nog bodemmonsters worden genomen om te onderzoeken of er asbest in de grond zit. Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd en onderzocht in een laboratorium. Na onderzoek kan het bedrijf een onderzoekresultaten rapport opstellen. De onderzoeksresultaten vormen en goed voor het nemen van verdere stappen.

Op 1 juni 2008 is een wet van kracht gegaan die verplicht dat asbestinventarisaties moeten worden uitgevoerd door deskundige, gecertificeerde bedrijven. Een asbestinventarisatie is wettelijk verplicht voorafgaand aan renovaties en sloopwerken.

Er bestaan verschillende vormen van asbestinventarisatie. Er kan een risico analyse worden gemaakt of er kan een globaal onderzoek worden uitgevoerd. Bij de sloop van gebouw is het echter verplicht een volledig asbestonderzoek uit te voeren. Hieronder staan 3 verschillende onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd

  1. Het systematisch en volledig inventariseren van alle direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap. Als deze inventarisatie leidt tot aanname van niet waarneembare aanwezigheid van asbest dient er een vervolg onderzoek plaats te vinden. Deze vorm van asbestinventarisatie rapport diens vaak als basis voor de aanvraag van een sloopvergunning.
  2. Als na aanleiding van asbestinventarisatie 1 wordt verwacht dat er niet waarneembare asbest aanwezig is leidt dit tot asbestinventarisatie 2. Dit niet-direct waarneembare asbest wordt in dat geval voorafgaand aan de bouwkundige sloop, in samenwerking met het gecertificeerde asbest verwijdering bedrijf, met destructief onderzoek opgespoord, waarbij de bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie wordt aangetast.
  3. Het laatste onderzoek is niet geschikt voor de aanvraag van een sloopvergunning en de uitvoering hiervan valt ook niet onder de certificeringregeling. Als er vermoedt wordt dat in een pand asbesthoudend materiaal aanwezig waarbij sprake is van blootstelling van asbest aan werknemers en/of bewoners, dienen de risico’s in kaart te worden gebracht. Om zo te kunnen bepalen wat de volgende te ondernemen stappen zijn.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel